Chúng tôi luôn muốn giữ mọi thứ sao cho đơn giản tại VerticaFX, và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi có 2 loại tài khoản giao dịch chính; bao gồm tài khoản hoa hồng và hoa hồng bằng không. Hãy kiểm tra các điều kiện giao dịch tuyệt vời của chúng tôi và bắt đầu ngay hôm nay.